Privacyverklaring

Privacyverklaring:  

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel ondergebracht in Maatschap Lopikerwaard gevestigd aan de Wielsekade 48a, 3411 AC in Lopik en Strijkviertel 2, 3454 PL in De Meern. KvK 30 26 34 06, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Initialen en achternaam van cliënt
 • Adresgegevens van cliënt
 • Telefoonnummer van cliënt
 • E-mailadres van cliënt
 • Door U verstrekte anamnese
 • Patiëntgegevens
 • Eventuele doorgestuurde dossier van patiënt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daplopikerwaard.nl of via info@dierenkliniek-strijkviertel.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het berichten van de uitslag van gedaan onderzoek bij patiënten.
 • Het digitaal toesturen van de nota voor verricht onderzoek of afgehaalde medicijnen.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel neemt NIET  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Lopikerwaard of Dierenkliniek Strijkviertel) tussen zit.

 

Gebruikte systemen:

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Pc’s beveiligd met wachtwoorden, firewall en up to date anti-virus-software
 • Idexx-Animana , deze firma heeft een eigen privacyverklaring.  Beveiliging via inlogcodes en wachtwoorden.
 • Personal Card, deze firma heeft een eigen privacyverklaring.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: 5 jaar in verband met fiscale aspecten
 • Adres: 5 jaar in verband met fiscale aspecten
 • Veterinaire medische gegevens: 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens
 • Door U verstrekte anamnese: 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens
 • Onze bevindingen, conclusie en advies: 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@daplopikerwaard.nl of info@dierenkliniek-strijkviertel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dierenkliniek Lopikerwaard en Dierenkliniek Strijkviertel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@daplopikerwaard.nl of info@dierenkliniek-strijkviertel.nl

Maatschap Lopikerwaard